Godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r

ZARZĄDZENIE NR  25 /2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r.

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje :

§ 1. W dniu 23 grudnia 2022r. obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie realizowania w godzinach 7:30 – 10:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Ew Paprocka – Palkowska