Centrum wsparcia i integracji

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu ,,Centrum Wsparcia Integracji’’ współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt został skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cudzoziemcy będą mogli skorzystać z porad prawnika, pomocy psychologa  i tłumacza. W ramach projektu będą mogli uczyć się języka polskiego, zostanie przybliżona im nasza kultura i tradycje polskie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się po numerem telefonu: +48 539 677 733.

Więcej o: Bo każdy chce mieć dom

Bo każdy chce mieć dom

Bo każdy chce mieć dom ….

W miesiącu wrześniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie pieczy zastępczej, zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. W warsztatach szkoleniowych brało udział 18 osób, z czego 17 kandydatów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.

Szkolenie oparte jest na programie szkoleniowym pn. „Rodzina”, który przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkolenia został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 r.

Warty podkreślenia jest fakt, że szkolenie jest obowiązkowe i bezpłatne dla osób, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

Więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III do dnia 15 października 2020r.

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystapienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020r. do dnia 15 października 2020r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Więcej o: Projekt „Razem dla DPS”

Projekt „Razem dla DPS”

W dniu 10.08.2020 r. nasi Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie podpisali umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Tym razem do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 809 475,00 zł, z czego ze środków UE  1 525 025,00 zł, ze środków budżetu państwa 284 449,47 zł. Poszczególne domy otrzymały:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 291 450,00 zł;
  2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 277 550,00 zł;
  3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 264 625,00 zł;
  4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 493 000,00 zł;
  5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 482 850,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia. Część środków zostało przeznaczonych na zapewnienie kadrze domów tzw. miejsc „wytchnieniowych” (noclegi poza miejscem zamieszkania).

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska