Projekt „Razem dla DPS”

Herb Powiatu Koszalińskiego

W dniu 10.08.2020 r. nasi Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie podpisali umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Tym razem do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 809 475,00 zł, z czego ze środków UE  1 525 025,00 zł, ze środków budżetu państwa 284 449,47 zł. Poszczególne domy otrzymały:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 291 450,00 zł;
  2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 277 550,00 zł;
  3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 264 625,00 zł;
  4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 493 000,00 zł;
  5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 482 850,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia. Część środków zostało przeznaczonych na zapewnienie kadrze domów tzw. miejsc „wytchnieniowych” (noclegi poza miejscem zamieszkania).

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska