Bo każdy chce mieć dom

Dyrektor PCPR - Mirosława Zielony

Bo każdy chce mieć dom ….

W miesiącu wrześniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie pieczy zastępczej, zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. W warsztatach szkoleniowych brało udział 18 osób, z czego 17 kandydatów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.

Szkolenie oparte jest na programie szkoleniowym pn. „Rodzina”, który przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkolenia został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 r.

Warty podkreślenia jest fakt, że szkolenie jest obowiązkowe i bezpłatne dla osób, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.