Więcej o: Konkurs Lider Ekonomii Społecznej 2017

Konkurs Lider Ekonomii Społecznej 2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającym konkursie na Lidera Ekonomii Społecznej 2017.

Nagrody przyznawane są w kategoriach:

 • podmiot ekonomii społecznej
 • samorząd przyjazny ekonomii społecznej
 • animator ekonomii społecznej – osoba fizyczna
 • przyjaciel ekonomii społecznej – podmiot prywatny

Kandydatów do tytułu można zgłaszać jeszcze przez tydzień – do 29 września.

Informacje o konkursie można znaleźć m.in. na stronie:

http://es.wzp.pl/lider-ekonomii-spolecznej/edycja-2017

Więcej o: Tworzenie narzędzia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Tworzenie narzędzia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów zaprezentowano:

 • założenia, koncepcję oraz planu badania stanu i potencjału deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 50 wybranych powiatach z wykorzystaniem narzędzia badawczego (aplikacji IT);
 • model analityczny wspierający proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (wskaźniki, indeksy, dane).

Odbyła się też dyskusja poświęcona ocenie prac w projekcie i ocenie narzędzia. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę odejścia w narzędziu od rankingu powiatów na rzecz oceny zasobów i diagnozy procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Realizatorzy projektu – organizacje pozarządowe: Instytut WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jako cel postawili ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce. Dlatego powstaje narzędzie badawcze, dzięki któremu zostanie dokonana ocena przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie pieczy zastępczej w samorządach, co pozwoli na opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Zrealizowano już fazy: koncepcji (opracowano wstępną wersję narzędzia) i testowania (przeprowadzono pilotaż w 5 powiatach, opracowano finalną wersję).

Obecnie trwa etap badania (użycie narzędzia do przebadania stanu i potencjału oraz oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach). Trwa też faza modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian). Po zakończeniu tych etapów nastąpi faza upowszechniania narzędzia (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Dodatkowo wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

Etap badania obejmuje dwudniowe warsztaty dla starostów i władz powiatu, specjalistów PCPR i OPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli sądów rodzinnych i zespołów kuratorskich. W czasie tych warsztatów, oprócz badania jakościowego i ilościowego stanu pieczy zastępczej i systemu wsparcia rodziny, będzie prowadzony trening z narzędziem obejmujący opracowanie planu działań dla powiatu, symulację zmian i ich ocenę. Dzięki tym warsztatom uczestniczące w nich powiaty otrzymają plan działania i rekomendacje w zakresie deinstytucjonalizacji.

Dlaczego projekt jest realizowany? Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Ważne jest, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczanie strat związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli realizatorów oraz przedstawicieli PCPR w Gostyniu i MOPR w Gdańsku, reprezentujących samorządy powiatowe, „które w najwyższym stopniu osiągnęły standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Działania Komitetu Sterującego wspiera Rada Ekspertów Komitetu Sterującego. Do jej składu weszli przedstawiciele: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” (PCPR w Koszalinie), Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O projekcie Dziennikowi Warto Wiedzieć opowiadała także Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w wywiadzie: Człowiek jest podstawą

Źródło: SP w Gostyniu  http://wartowiedziec.pl

Więcej o: Regionalna Akademia Rodziny

Regionalna Akademia Rodziny

W miesiącu wrześniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakończył się cykl szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji z terenu powiatu koszalińskiego pracujących z dzieckiem i rodziną. Aż 15 osób zdobyło uprawnienia do prowadzenia zajęć:

 • Szkoły dla rodziców,
 • Szkoły dla babć i dziadków,
 • Zdążyć przed rozwodem,
 • Szkoły dla narzeczonych.

Osoby zainteresowane (rodzice, dziadkowie, małżonkowie, narzeczeni) udziałem w tego typu szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 71 40 224, 94 71 40 216.

Więcej o: Nowi kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Nowi kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W miesiącu sierpniu zakończyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów Programu  „Rodzina”, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 Nr 30/2013/RZ. Spotkania miały charakter warsztatowy. Oprócz 50 godzin zajęć teoretycznych kandydaci odbyli obowiązkowe praktyki w wymiarze 10 godzin, w zawodowych rodzinach zastępczych.

Więcej o: Projekt stworzenia narzędzia deinstytucjonalizacji na półmetku

Projekt stworzenia narzędzia deinstytucjonalizacji na półmetku

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”: Mirosława Zielony i Mirosław Sobkowiak.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów zaprezentowano:

 1. założenia, koncepcję oraz planu badania stanu i potencjału deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 50 wybranych powiatach z wykorzystaniem narzędzia badawczego (aplikacji IT);
 2. model analityczny wspierający proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (wskaźniki, indeksy, dane).

Odbyła się też dyskusja poświęcona ocenie prac w projekcie i ocenie narzędzia. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę odejścia w narzędziu od rankingu powiatów na rzecz oceny zasobów i diagnozy procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Realizatorami projektu – organizacje pozarządowe: Instytut WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, przyjęli sobie za cel ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce. W tym celu powstaje narzędzie badawcze, dzięki któremu zostanie dokonana ocena przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie pieczy zastępczej w samorządach, co pozwoli na opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Zrealizowano już fazy: koncepcji (opracowano wstępną wersję narzędzia) i testowania (przeprowadzono pilotaż w 5 powiatach, opracowano finalną wersję).

Obecnie trwa etap badania (użycie narzędzia do przebadania stanu i potencjału oraz oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach). Trwa też faza modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian). Po zakończeniu tych etapów nastąpi faza upowszechniania narzędzia (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Dodatkowo wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

Etap badania obejmuje dwudniowe warsztaty dla starostów i władz powiatu, specjalistów  PCPR i OPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli sądów rodzinnych i zespołów kuratorskich. W czasie tych warsztatów, oprócz badania jakościowego i ilościowego stanu pieczy zastępczej i systemu wsparcia rodziny, będzie prowadzony  treningu z narzędziem obejmujący opracowanie planu działań dla powiatu, symulację zmian i ich ocenę. Dzięki tym warsztatom uczestniczące w nich powiaty otrzymają plan działania i rekomendacje w zakresie deinstytucjonalizacji. 

Projekt jest realizowany, ponieważ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Ważne jest, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczanie strat związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka. 

Działania Komitetu Sterującego wspiera Rada Ekspertów Komitetu Sterującego. Do jej składu weszli przedstawiciele: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” (PCPR w Koszalinie), Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. już w styczniu jako jeden z 50 powiatów w Polsce będziemy w powiecie koszalińskim oceniać propozycje narzędzia do badania stopnia deinstytucjonalizacji. To nie tylko wielkie wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność.

Członkowie Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej o: Cygański Tabor w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Cygański Tabor w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Cygański Tabor powrócił do Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 11.30 na placu przy Domu Pomocy Społecznej na zakończenie wakacji została zorganizowana impreza dla mieszkańców placówki pod tytułem „ Śpiewać każdy może”.  Całe spotkanie uświetnił Tabor Cygański składający się z pensjonariuszy Domu. Spotkanie rozpoczęto tańcem cygańskim w przepięknych strojach przygotowanych przez uczestników terapii zajęciowej. Zaprezentowane piosenki min: „ Hej, hej cyganie”, „Ore, ore”, „ Wędrujący cyganie”, „ Graj gitaro graj”, „ Mój piękny cyganie” oraz tańce zostały nagrodzone ogromnymi brawami przez publiczność. Podczas tańców i śpiewów został przygotowany przez Dyrekcję Domu poczęstunek. Mieszkańcy zostali poczęstowani kawą, słodyczami, zimnymi napojami, lodami, chlebem ze smalcem oraz kiełbaskami z grilla. Po występach odbyła się również zabawa taneczna.