Więcej o: Jedenaste Rodzinalia w Manowie

Jedenaste Rodzinalia w Manowie

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz jedenasty organizuje imprezę, adresowaną szczególnie do wszystkich rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i do wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci.

Wielka rodzinna uroczystość od pierwszej edycji odbywa się pod nazwą „Rodzinalia”. Stanowi idealną okazję do wspólnej zabawy w plenerze oraz integracji rodzin zastępczych i dzieci ze wszystkich gmin powiatu. Łączy rekreację z promocją idei rodzicielstwa zastępczego jako najlepszej formy opieki zastępczej dla dziecka. Jej uczestnicy spotykali się kolejno na terenach zielonych w Koszalinie, Łazach, Parnowie, Przytoku, Nowych Bielicach.

Tegoroczne „Rodzinalia” zaplanowane zostały w konwencji ekologicznej. Rozpoczną się w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na terenach rekreacyjnych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Związku Łowieckiego w Manowie. W programie imprezy, prowadzonej przez wodzireja,  znajdą się, jak zwykle, liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i konkurencje sportowe. Organizatorzy zapewniają poczęstunek z grilla, lody i dużą zjeżdżalnię.

Więcej o: Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Polanów

Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Polanów

13 maja 2017 roku w Polanowie został komisyjnie odebrany 9-cio osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

Beneficjentem programu jest Środowiskowy Dom Samopomocy „OAZA” w Krągu.

ks

Więcej o: Nasze doświadczenia są ważne – Zakopane

Nasze doświadczenia są ważne – Zakopane

W dniach 23-26.04.2017r. oraz w dniach 26-29.04.2017r. w Zakopanem odbyły się Szkolenia dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi. Ich organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. Na zaproszenie przewodniczącego Stowarzyszenia autorski warsztat kompetencyjny dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów, pracujących w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –  poprowadziła Joanna Luberadzka -Gruca trener Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Warsztat nosił tytuł „Co pomaga a co szkodzi w opiece nad dziećmi powierzonymi w pieczę zastępczą?”- Zaburzenia przywiązania i inne problemy dzieci pod opieką rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wykład pt. „Kontrola w rodzinach zastępczych, ocena rodzin zastępczych” przedstawiła Edyta Wojtasińska także z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, na co dzień prowadząca rodzinny dom dziecka. Szeroko została omówiona realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Bernadetę Skóbel radcę prawnego ze  Związku Powiatów Polskich. Podczas szkolenia prelekcje prowadzili także członkowie Stowarzyszenia „Centrum”: Iwona Romanowska dyrektor PCPR w Wejherowie oraz Mirosława Zielony dyrektor PCPR w Koszalinie, jak również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Odrębny blok tematyczny został przygotowany dla psychologów pracujących  z rodzinami zastępczymi. Warsztaty na temat procedury diagnozowania predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziców zastępczych poprowadziła dr Aleksandra Jaworowska – Prezes Pracowni Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Psycholodzy mogli także zapoznać się z bagażem doświadczeń dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, gdyż taki tytuł nosiło wystąpienie wspomnianej już Edyty Wojtasińskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowały koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Justyna Zięba oraz psycholog Monika Kozłowska.

mz

Więcej o: Nasze doświadczenia są ważne – Szczecin

Nasze doświadczenia są ważne – Szczecin

Ciekawe wystąpienie dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie  Doroty Rybarskiej- Jarosz w sposób niezwykle obrazowy i ciekawy przedstawiło problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim, a także koszty zaniechania działań w zakresie polityki społecznej.

Problemy związane z realizacją skutecznej polityki społecznej w Polsce omówił prof.nadzw.dr.hab. Mirosław Grewiński – prowadzący także panel ekspertów rozważających wpływ środków unijnych na możliwości rozwoju samorządów. Miło nam poinformować, że w gronie panelistów obok Andrzeja Przewody -dyrektora WUP w Szczecinie , dr Marty Giezek – dyrektora MOPR w Szczecinie, Roberta Krupowicza- burmistrza Goleniowa znalazła się dyrektor PCPR w Koszalinie.

Cieszymy się, że latami zdobywane doświadczenie w realizacji projektów unijnych jest ciekawe i ważne dla innych samorządowców.

Program konferencji 2017-30.03

Więcej o: Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się konferencja „Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a objęta Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Konferencja została zorganizowana w celu zgłębienia wiedzy nt. problematyki i potrzeb w dziedzinie integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim, jak również przekazania informacji o możliwości finansowania usług związanych z włączeniem społecznym w 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W konferencji udział wzięło 73 przedstawicieli jednostek samorządów woj. zachodniopomorskiego, w tym:  starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. Program wydarzenia obejmował zarówno prezentację analiz sytuacji i potrzeb w zakresie rozwijania usług społecznych oraz funkcji i narzędzisłużących ich realizacji, jak i przedstawienie istniejących, nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, zastosowanych w województwie zachodniopomorskim.

Prelegentami konferencji w pierwszej części byli Pan prof. nadzw. dr hab.Mirosław Grewiński oraz Pani Dorota Rybarska – Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prezentacji dobrych praktyk dokonali Pani Agata Kmieć – Łuciuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stargard, która podzieliła się doświadczeniami w realizacji programu „Potrzebny dom” dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego oraz Pan Tomasza Piechowiak – Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny, który przedstawił doświadczenia organizacji w zakresie wspierania w usamodzielnieniu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Tą część konferencji kończyło wystąpienie Pani Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która przedstawiła możliwości sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 projektów dotyczących poruszanej w trakcie konferencji problematyki.

W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny „Dlaczego warto inwestować w rozwój społeczny”, którego moderatorem był Pan Mirosław Grewiński. W panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci, Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pan Robert Krupowicz – Burmistrz Goleniowa, Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy analizowali następujące tematy:

  • Jakie korzyści dla JST daje nam zastosowanie aktywnej polityki społecznej, w tym aktywnej integracji?
  • Jaką istotną zmianę społeczną wprowadziły / wnoszą projekty realizowane ze środków UE w przeszłości i aktualnie?
  • Jaki są przykłady dobrych praktyk z Waszych samorządów / instytucji, które warto jest upowszechniać na terenie całego województwa?

Podsumowując konferencję, Dyrektor WUP w Szczecinie,Pan Andrzej Przewoda, podkreślił olbrzymie poczucie odpowiedzialności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wyraził nadzieję, iż konferencja przybliżyła jej uczestnikom problematykę  potrzeb społecznych w województwie zachodniopomorskim, aprzedstawione przykłady dobrych praktyk i rozwiązań staną się inspiracją dla innych i przełożą się na realizację przyszłych projektów z zakresu integracji społecznej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.wup.pl