Nasze doświadczenia są ważne – Zakopane

W dniach 23-26.04.2017r. oraz w dniach 26-29.04.2017r. w Zakopanem odbyły się Szkolenia dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi. Ich organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. Na zaproszenie przewodniczącego Stowarzyszenia autorski warsztat kompetencyjny dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów, pracujących w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –  poprowadziła Joanna Luberadzka -Gruca trener Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Warsztat nosił tytuł „Co pomaga a co szkodzi w opiece nad dziećmi powierzonymi w pieczę zastępczą?”- Zaburzenia przywiązania i inne problemy dzieci pod opieką rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wykład pt. „Kontrola w rodzinach zastępczych, ocena rodzin zastępczych” przedstawiła Edyta Wojtasińska także z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, na co dzień prowadząca rodzinny dom dziecka. Szeroko została omówiona realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Bernadetę Skóbel radcę prawnego ze  Związku Powiatów Polskich. Podczas szkolenia prelekcje prowadzili także członkowie Stowarzyszenia „Centrum”: Iwona Romanowska dyrektor PCPR w Wejherowie oraz Mirosława Zielony dyrektor PCPR w Koszalinie, jak również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Odrębny blok tematyczny został przygotowany dla psychologów pracujących  z rodzinami zastępczymi. Warsztaty na temat procedury diagnozowania predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziców zastępczych poprowadziła dr Aleksandra Jaworowska – Prezes Pracowni Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Psycholodzy mogli także zapoznać się z bagażem doświadczeń dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, gdyż taki tytuł nosiło wystąpienie wspomnianej już Edyty Wojtasińskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowały koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Justyna Zięba oraz psycholog Monika Kozłowska.

mz