Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się konferencja „Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a objęta Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Konferencja została zorganizowana w celu zgłębienia wiedzy nt. problematyki i potrzeb w dziedzinie integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim, jak również przekazania informacji o możliwości finansowania usług związanych z włączeniem społecznym w 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W konferencji udział wzięło 73 przedstawicieli jednostek samorządów woj. zachodniopomorskiego, w tym:  starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. Program wydarzenia obejmował zarówno prezentację analiz sytuacji i potrzeb w zakresie rozwijania usług społecznych oraz funkcji i narzędzisłużących ich realizacji, jak i przedstawienie istniejących, nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, zastosowanych w województwie zachodniopomorskim.

Prelegentami konferencji w pierwszej części byli Pan prof. nadzw. dr hab.Mirosław Grewiński oraz Pani Dorota Rybarska – Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prezentacji dobrych praktyk dokonali Pani Agata Kmieć – Łuciuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stargard, która podzieliła się doświadczeniami w realizacji programu „Potrzebny dom” dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego oraz Pan Tomasza Piechowiak – Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny, który przedstawił doświadczenia organizacji w zakresie wspierania w usamodzielnieniu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Tą część konferencji kończyło wystąpienie Pani Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która przedstawiła możliwości sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 projektów dotyczących poruszanej w trakcie konferencji problematyki.

W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny „Dlaczego warto inwestować w rozwój społeczny”, którego moderatorem był Pan Mirosław Grewiński. W panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci, Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pan Robert Krupowicz – Burmistrz Goleniowa, Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy analizowali następujące tematy:

  • Jakie korzyści dla JST daje nam zastosowanie aktywnej polityki społecznej, w tym aktywnej integracji?
  • Jaką istotną zmianę społeczną wprowadziły / wnoszą projekty realizowane ze środków UE w przeszłości i aktualnie?
  • Jaki są przykłady dobrych praktyk z Waszych samorządów / instytucji, które warto jest upowszechniać na terenie całego województwa?

Podsumowując konferencję, Dyrektor WUP w Szczecinie,Pan Andrzej Przewoda, podkreślił olbrzymie poczucie odpowiedzialności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wyraził nadzieję, iż konferencja przybliżyła jej uczestnikom problematykę  potrzeb społecznych w województwie zachodniopomorskim, aprzedstawione przykłady dobrych praktyk i rozwiązań staną się inspiracją dla innych i przełożą się na realizację przyszłych projektów z zakresu integracji społecznej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.wup.pl