Zarządzenie nr 22/2021 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Zarządzenie nr 22/2021
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 235/2016 z dnia  1 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 1 stycznia  2022 roku (sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY