Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 21/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 11 listopada  2023 roku (sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
EWA PAPROCKA-PALKOWSKA