Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych w 2024 r

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Koszalińskiego w 2024 roku

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 30 listopada 2023r.  przyjmowane są wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2024.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • nie mają zaległości wobec PFRON,
 • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Celem zadania dofinansowania z środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wspieranie integracji społecznej, rozwoju twórczości i zainteresowań oraz pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie ww. zadania realizowane jest poprzez dofinansowanie wszelkiej formy rekreacji ruchowej i kulturalnej, organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez integracyjnych.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z załącznikami:
 • dokument poświadczający prawną formę Wnioskodawcy (status i podstawa działania),
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON (umowy, oświadczenia itp.),
 • szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacja zadania,
 • program merytoryczny imprezy – nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji,
 • udokumentowanie zatrudnienia fachowej kadry do obsługi zadania lub zobowiązanie do jej zatrudnienia,
 • deklaracje wpłat na PFRON za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (jeżeli dotyczy).

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis

 W przypadku podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej:

 • kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Wypełnione Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 32 lub w wersji elektronicznej przez system SOW.

 

Pobierz “Wniosek-RS-SKRT.odt”

Wniosek-RS-SKRT.odt – Pobrano 77 razy – 29,29 KB

Pobierz “Oświadczenia.docx”

OSWIADCZENIA.docx – Pobrano 65 razy – 25,92 KB

Pobierz “Klauzula-Informacyjna.docx”

KLAUZULA-INFORMACYJNA.docx – Pobrano 72 razy – 22,90 KB