Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 32, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum – Anna Darnielewicz  94-71-40-224, e-mail: iod.pcpr@powiat.koszalin.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie koszalińskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.