Dzień wolny od pracy

logo PCPR

Zarządzenie Nr 10/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr  68/2015 Zarządu Powiatu  w Koszalinie  z dnia 25 czerwca 2015 r., oraz  Uchwałą Nr 235/2016  Zarządu Powiatu w Koszalinie  z dnia 21 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

1. Ustalam dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 6 stycznia 2018 r. (sobota).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.