logo PCPR

Zarządzenie Nr   4 /2020
dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie
w Koszalinie

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY