Więcej o: Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019.

Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą postępowanie przemocowe a także przybliżenie jak należy definiować przemoc. Dlatego też obok działań kierowanych do dzieci i młodzieży działania kierowane będą także do rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Głównymi działaniami w ramach projektu są:

 • zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół;
 • zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół oraz konsultacje indywidualne dla rodziców;
 • zajęcia profilaktyczne dla kadry pedagogicznej;
 • warsztaty 3 dniowe, wyjazdowo – profilaktyczno – integracyjne, dla dwóch 20 osobowych grup młodzieży;
 • konkurs fotograficzny „Emocje w moim życiu”;
 • konkurs na autorską piosenkę „Słowem przeciw przemocy”;
 • turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY” pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie;
 • otwarta konferencji podsumowującej projekt, (w tym także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, wręczenie nagród, wystawa nagrodzonych prac na konferencji) oraz promująca profilaktyczne działania projektowe.

Ważne informacje związane z projektem:

Realizator Projektu: Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Szkoły biorące udział w Projekcie „Młodzi Przeciw Przemocy”:

 1. Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie
 2. Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
 4. Szkoła Podstawowa w Boninie
 5. Szkoła Podstawowa w Bukowie
 6. Szkoła Podstawowa w Dargini
 7. Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie
 8. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy
 9. Szkoła Podstawowa w Drzewianach
 10. Szkoła Podstawowa w Dunowie
 11. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie
 12. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie
 13. Szkoła Podstawowa w Kurowie
 14. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie
 15. Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach
 16. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
 17. Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie
 21. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
 22. Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej
 23. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
 24. Szkoła Podstawowa im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
 25. Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika w Zegrzu Pomorskim
Więcej o: Domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży

Domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży

Uwaga matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży wymagające wsparcia.

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej (w miejscu zamieszkania) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 94-71-40-213, 94-71-40-224,94-71-40-216.

Więcej o: Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Koszalińskim. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Koszalińskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnym na lata 2019-2023 zostali:

 1. Ewa Paprocka – Palkowska – przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
 2. Marzena Sztorc- Kachlicka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
 3. Wojciech Nowacki – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
 4. Paweł Osowski – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach,
 5. Ryszard Pałczyński – przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Ocena realizacji programów;

W trakcie spotkania dokonano wyboru przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Rady.
Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie został Pan Wojciech Nowacki, Wiceprzewodniczącym Paweł Osowski, a sekretarzem – Ryszard Pałczyński.
Podczas spotkania podsumowano również IV kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Dyrektor Mirosława Zielony podziękowała obecnym na spotkaniu ustępującym członkom Rady za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej o: „MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Koszalinie odbyło się spotkanie DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Pani Mirosławy Zielony z Dyrektorami i przedstawicielami Szkół podstawowych z funkcjonujących w Gminach Powiatu Koszalińskiego.  Tematem spotkania było uczestnictwo szkół w projekcie zatytułowanym  „MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”, realizowanym w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Mirosławy Zielony, która powitała wszystkich uczestników spotkania i przedstawiła założenia projektu „Młodzi przeciw przemocy” oraz formę jego realizacji przy współpracy ze szkołami. W wystąpieniu poinformowała, że projekt „Młodzi przeciw przemocy” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII, a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje życiowe niesie za sobą postępowanie przemocowe oraz przybliżenie uczestnikom zasad definiowania przemocy.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane głównie przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów na realizację tego typu zajęć, a tematyka  zajęć obejmowała będzie  tematy związane z identyfikowaniem przemocy, sposobem reagowania na przemoc oraz nauką skutecznego radzenia w sytuacjach związanych z przemocą, wskazywała będzie instytucje i osoby kompetentne do udzielania wsparcia i pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc.

Według założeń projektu adresatami szkoleń będą nie tylko społeczności uczniowskie, ale również grona pedagogiczne szkół oraz rodzice uczniów, gdyż tylko kompleksowe podejście do problemów związanych z przemocą może dać wymierne efekty edukacyjne.

W ramach realizacji projektu oprócz zajęć szkoleniowych w szkołach, planowana jest organizacja 2 trzydniowych wyjazdów dla 40 uczniów (2 grupy po 20 uczestników), podczas których uczestnikom zaproponowana będzie nauka spędzania wolnego czasu w sposób wolny od przemocy i agresji, i bardzo alternatywny do oferty spędzania wolnego czasu przed komputerami. Będzie to czynny wypoczynek z udziałem gier i zabaw terenowych, pieszych wycieczek oraz wyjazdów do kina lub teatru). Ponadto w czasie pobytu planowane są spotkania ze specjalistami praktycznie znającymi mechanizmy i skutki przemocy (np.: policjanci, straż graniczna, seksuolodzy, socjoterapeuci, specjaliści od uzależnień, specjaliści od nauki  asertywnych zachowań, psychologowie).

Równolegle do powyższych działań ogłoszony zostanie konkurs piosenki dla szkół      o tematyce dotyczącej tematyki profilaktyki przemocy w rodzinie. Piosenki laureatów konkursu będą nagrane na DVD i przekazane placówkom edukacyjnym z terenu powiatu koszalińskiego do dalszego wykorzystania edukacyjnego w szkołach. Kolejnym konkursem kierowanym do dzieci i młodzieży będzie konkurs fotograficzny pn.: „Emocje w moim życiu”. Podczas zajęć warsztatowych dzieci i młodzież uczyć się będą między innymi rozpoznawania emocji i ich nazywania, radzenia sobie z nimi w prawidłowy sposób, co jest niezwykle ważne w profilaktyce przeciwdziałania przemocy. Nagrodzone prace fotograficzne zostaną wydane w wersji papierowej i stanowić będą w przyszłości materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą.

Podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas projektu będzie Turniej międzyszkolny „Wiem co to przemoc”, który pozwoli zweryfikować wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. W turnieju będzie można sprawdzić w jaki sposób zarówno uczniowie jak      i nauczyciele przyswoili wiadomości na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy (pytania z zakresu profilaktyki przemocy) a także sprawność fizyczną uczniów oraz nauczycieli (np. bieg w alko goglach). Szkoły, które zajmą w turnieju 3 pierwsze miejsca uzyskają tytuł laureata i tytuł „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumień o współpracy przy realizacji Zadania pod nazwą: „Młodzi Przeciw Przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji projektu spotkała się z ogólna akceptacją założeń programu