Więcej o: Regionalne Seminarium w Goleniowie

Regionalne Seminarium w Goleniowie

W poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1. odbyło się Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 przedstawicieli służb społecznych z terenu województwa, przede wszystkim pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Głównym referentem był dr hab. Marek Rymsza, socjolog i doradca Prezydenta RP, współautor prezydenckiego projektu ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS) oraz prowadząca spotkanie Dorota Rybarska Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Szczecinie.

Przedstawił główne założenia tej ustawy oraz ideę i cel wprowadzenia do systemu pomocy społecznej takich centrów, wyraźnie jednak podkreślając, iż dla samorządów ich wprowadzenie nie będzie obligatoryjne.
W drugiej części spotkania działania, w tym nowatorskie rozwiązania już wdrożone w OPS Goleniów, zaprezentował dyrektor Zbigniew Łukaszewski.

Projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych trafił już do Sejmu i w przyszłym tygodniu będzie procedowany.

L.D.

Więcej o: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR  23/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu 15 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje:

  § 1

Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2018r. w zamian za pracę w sobotę w dniu 15  grudnia 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej (BIP)PCPR.

 § 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników Działów.

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

 DYREKTOR
Mirosława Zielony

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2018 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa Ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)  a także Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223/222 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Więcej o: ,,Pieczony ziemniak”

,,Pieczony ziemniak”

10 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zawodowych wraz z dziećmi w Głodowej (gm. Bobolice).
Rodziny mile spędziły czas na wspólnych rozmowach, zabawach z dziećmi.
Pomimo wietrznej aury podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera.
Zorganizowane spotkanie spełniło oczekiwania jego twórców, dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.
LD