Więcej o: Emerytura

Emerytura

Panu dyrektorowi DPS w Żydowie z okazji odejścia na emeryturę życzymy dużo zdrowia i czasu na realizację marzeń!

Więcej o: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

20 kwietnia 2018 r. zakończyły się cykliczne spotkania warsztatowe dla dwóch grup z powiatu koszalińskiego.

Rezultatem spotkań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej  i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym. Tego typu umiejętności podniosą poczucie własnej wartości wszystkich członków rodziny i pozwolą na zwiększenie poziomu ich inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wiele zaproponowanych ćwiczeń umożliwiło poznanie sposobów wzmacniania własnej osobowości oraz pracy z dzieckiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i życzymy, aby zdobyta wiedza towarzyszyła im w życiu codziennym.

ld

Nasi przedstawiciele w Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

Przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Decyzją marszałka województwa regionalna komisja egzaminacyjna może działać przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu lud doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Członków regionalnej komisji powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

W skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych- (powołanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na posiedzeniu w dniu 16 marca 2018 r., działającej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wchodzą następujące osoby:

  1. Beata Bugajska,
  2. Dorota Rybarska – Jarosz,
  3. Mirosława Zielony.

Do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  2. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,
  3. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,
  4. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Skład wszystkich RKE wraz z wykazem osób wytypowanych przez poszczególnych marszałków województwa do koordynowania zadań związanych z działalnością RKE dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Pismo – powołanie