Razem dla DPS

logo PCPR

W dniu 10 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Razem dla DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla naszych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Parsowie, Mielnie, Żydowie i w Nowych Bielicach. Umowa została podpisana przez Starostę Mariana Hermanowicza i Wicestarostę Tomasza Tesmera w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Przyznane dofinansowanie ma na celu wspomóc nasze jednostki w trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi 1 809 475 zł.