PROGRAM XI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PROGRAM

XI Ogólnopolskiego Forum
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
pn. „Zawsze z Rodziną”

Zawiercie, 18-20 września 2016 r.

Miejsce obrad i pobytu: Hotel „Zawiercie”
Business & Leisure ****
ul. Wierzbowa 6
42-400 Zawiercie

18 września 2016 r. (Niedziela)

do godz. 14:00 Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie.
godz. 14:00 Obiad (restauracja Hotelu Zawiercie).
godz. 16:00- 18:00 Zebranie sprawozdawcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Centrum” za 2015 r. (Sala Złota – parter)
Prowadzący Adam Witas
 / Członkowie Stowarzyszenia – dla pozostałych uczestników czas  wolny/.
godz.18:00 Kolacja / restauracja Hotelu „Zawiercie”.

19 września 2016 r. (Poniedziałek)

od 7:00-8:00 Śniadanie (restauracja Hotelu).
godz. 9:00 Otwarcie XI Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR.

 Powitanie gości i uczestników XI Forum;

  Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” – Andrzeja Smulczyńskiego.

 Wystąpienia zaproszonych gości.

godz. 10:00 -11:30 Rachunkowość w JST – część wspólna (Sala Złota – parter)
prowadzący: Pan Damian Grzelka
1.      Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r. Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r.
2.       Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.       Zmiany w odpowiedzialności za gospodarkę finansową, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych./(Wszyscy uczestnicy)
godz. 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa.
godz. 11.45 – 17.00 Część dla księgowych (Sala Beżowa – I piętro)
1.      Klasyfikacja budżetowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.
2.      Rachunkowość w JST po ostatnich zmianach. Nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Praktyczne aspekty księgowania środków z programu „Rodzina 500 +”.
3.      Obsługa księgowa i sprawozdawczość z dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
4.      Zasady ewidencji wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi w zakresie programu
5.      „Rodzina 500+”.
6.      Zasady ewidencji księgowej świadczeń nienależnie pobranych oraz zasady ich potrąceń ze świadczeń bieżących. Zasady naliczania odsetek ustawowych od świadczeń nienależnie pobranych.
7.      Nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych – wnioski organów kontroli.
8.      Postępowanie egzekucyjne wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – egzekucji należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.
9.      Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
godz.11:45 – 13:00 Część dla Dyrektorów, Kierowników (Sala Złota – parter)

 Prowadzący Mirosława Zielony i Mirosław Sobkowiak w-ce
przewodniczący Stowarzyszenia „CENTRUM”

godz.11:45 – 13:00 Rola samorządów powiatowych (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie) w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny-  Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Warszawa
godz.13:00 – 14.00 Obiad.
godz.14:00 -15:45 Informacja Związku Powiatów Polskich na temat realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
bieżących problemów zgłoszonych przez PCPR- Pani Benadeta Skóbel
godz. 15:45 – 16:00 Przerwa kawowa.
godz.16:00 – 18:00 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – dotychczasowe doświadczenia.
 Przedstawiciel MRPiPS Departament Polityki Rodzinnej.
Wykł. Anna Kuszczuk -Główny Specjalista Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej Wydział Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji.
  Prezentacja Firmy „Revoapp” z Koszalina Wojciech Sokołowski nt. Platforma teleinformatyczna przeznaczona dla firm opiekuńczych umożliwiająca świadczenie usług teleopieki w nowatorski sposób.  Ciąg dalszy tematyki realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana doświadczeń,  dyskusja, propozycje wnioski.
godz.18:00-19:00 Kolacja (restauracja Hotelu)
20 września 2016 r. (Wtorek)
godz. 7:00-8:00 Śniadanie.
godz. 9:00 – 12:00 (Sala Złota – parter)
Prezentacja: Kontynuacja tematyki realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana
doświadczeń dyskusja, propozycje wnioski.
 (Dla zainteresowanych wycieczka do Ogrodzieńca – zwiedzanie zamku).
godz.13:00 Obiad.
godz. 14:00 Zakończenie XI Forum- Wręczenie zaświadczeń
– Odbiór faktur na recepcji Hotelu.

Uwagi:
Program może ulec zmianie.

dsc_0531