Efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawozdanie za 2015 rok

Podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie uchwałą Rady zostało przyjęte sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok. Sprawozdanie w sposób wyczerpujący informowało Radę o podjętych działaniach oraz liczbie wychowanków, Rodzin Zastępczych – w tym spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych oraz Rodzinnych Domów Dziecka, a także wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywają dzieci z powiatu koszalińskiego.

Starosta Koszaliński Zarządzeniem Nr. 31/2011 z dnia 19 września 2011 r. na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W celu prawidłowej realizacji zadań oraz zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie koszalińskim Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjęty został Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 jest dokumentem opartym na Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2015 zbudowanym w celu tworzenia sprawnie funkcjonującego systemu zapobiegania kryzysom rodziny.

Niniejsze sprawozdanie (zgodnie z ustawą) dotyczy wyłącznie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej) nie obejmując złożonego i znacznie szerszego zadania ustawowego realizowanego przez pcpr jakim jest realizacja art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a więc nie obejmuje następujących zadań, które są realizowane przez PCPR w Koszalinie i o realizacji których informujemy Wysoką Radę w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
  1. grup wsparcia,
  2. specjalistycznego poradnictwa;
 8. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 9. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 10.  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 11. prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia lub pełniących pieczę zastępczą;
 12. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
  1. finansowanie:
   1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
   2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
   3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 13. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 14. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji.

Praca z dziećmi, które w wyniku wielu różnych nieprawidłowości występujących w rodzinie naturalnej muszą funkcjonować poza jej strukturą nigdy nie jest łatwa, stąd tak ważne jest kto i w jaki sposób opiekuje się tak mocno skrzywdzonym przez najbliższych dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze to ogromna odpowiedzialność i ogromny trud wkładany codziennie przez 24 godziny – bez świąt i przerw weekendowych. Nakłada to również ciężar odpowiedzialności za prawidłowość jakość świadczonej opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej- a tym samym na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

mz