Echa ze spotkania centrów pomocy rodzinie w Wejherowie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 15 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

W czasie obrad dyskutowano o XI Ogólnopolskim Forum PCPR i MOPR w Zawierciu, które odbyło się w dniach od 18 do 20 września 2016 r. W oparciu o doświadczenia tego i poprzednich zjazdów oraz innych szkoleń i konferencji organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jego wiceprzewodniczący Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił kilkanaście propozycji działań. Tworzą one pewien standard porządkujący organizację i realizację inicjatyw Stowarzyszenia „CENTRUM”. Dodatkowe propozycje przedstawiła Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie. Ustalono, że do 31 marca członkowie Zarządu przedstawią swoje opinie do zgłoszonych propozycji oraz przedstawią swoje własne.

Rozważano też propozycję wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie rozporządzenia ustalającego legitymację koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który większą cześć swojej pracy wykonuje w środowisku. Zaproponowano, by do czasu ukazania się ww. rozporządzenia Stowarzyszenie opracowało swój wzór legitymacji i upowszechniło go w kraju.

Kolejną częścią obrad było omówienie stanu przygotowań do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Koszalinie – Sarbinowie, które odbyć się ma 5-9 października 2017 r. Przyjęto założenia do odbycia zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia „CENTRUM”. Dyskutowano propozycje tematyki Forum oraz plany jego przebiegu. Powołano komitet organizacyjny XII Forum PCPR i MOPR.

Omówiono także przygotowania do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z podsekretarzem stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem na temat realizacji ustawowych zadań PCPR i MOPR.

Jednym z punktów obrad było przedstawienie informacji dotyczącej przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 23 – 26 kwietnia 2017 r. i 26 – 29 kwietnia 2017 r.

Burzliwą dyskusję wywołał punkt obrad, poświęcony ocenie stanu opłacalności składek członkowskich za 2016 r. i 2017 r., propozycjom zmian umożliwiających prowadzenie działalności odpłatnej przez stowarzyszenie, a przede wszystkim podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i skreśleń członków niewywiązujących się ze swoich obowiązków.

Podczas posiedzenia odbyła się również dyskusja o problemach wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń finansowych ze środków PFRON oraz o problemach wynikających z odbiorów dzieci ze środowiska rodzinnego. Podjęto decyzję o wystąpieniu Zarządu Stowarzyszenia we wskazanych sprawach do organów właściwych do udzielenia informacji.

Na koniec zapoznano się z działalnością, kadrą specjalistów i siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Źródło: pcpr.info