Więcej o: Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON chce nagrodzić Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Ogłaszamy plebiscyt na Lidera 25-lecia. Nagrody honorowe wręczane będą w kategoriach:

 • Dostępność
 • Edukacja
 • Sport
 • Pracodawca
 • Kultura
 • „Złota dziesiątka” (Internauci za pośrednictwem profilu FB Ministerstwa i PFRON będą mogli dokonać swojego wyboru i zagłosować na Liderów 25-lecia.

Termin zgłaszania kandydatur – do 16 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl

Więcej o: Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dnia 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie pod hasłem DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE, odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego inicjatorem oraz organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Partnerami tego wydarzenia byli:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM,
 • Związek Powiatów Polskich,
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznie.

Patronat honorowy nad kongresem objęli:

 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
 • Minister Rodziny, pracy i Polityki Społecznej,
 • Minister Sprawiedliwości,
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dla 13 powiatów i 13 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej za wkład w rozwój opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wśród wyróżnionych znaleźli się Powiat Koszaliński oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Obchodom towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika praw Dziecka. Nie zabrakło także wystąpień światowej sławy naukowców w zakresie opieki nad dziećmi. Niels Peter Rygaard z Danii mówił o budowaniu więzi w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach adopcyjnych. Wykład Chrisa Taylora pisarza, terapeuty, konsultanta poświęcony był wspieraniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice

Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska

Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta)

Liczba miejsc: 65

Tel.: 94 31 87 332

e-mail: bobolice@domypomocy.pl

Cele i misja

Misja:

pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla  osób  i rodzin, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego – przy możliwości współpracy na odległość (on- line, e-puap itp.).

Cele:

z perspektywy klienta:

 • skuteczne wzmocnienie i poprawa funkcjonowania osoby i rodziny w wymiarze społecznym, obywatelskim, ekonomicznym i zdrowotnym.
 • ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego, w szczególności w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 • tworzenie możliwości korzystania z nowatorskich rozwiązań, w tym technicznych związanych z usługami i wsparciem świadczonym przez PCPR.

  w odniesieniu do instytucji:

 • podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji,
 • łagodzenie skutków ww. problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak również wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego,
 • tworzenie możliwości współpracy również drogą on-line.

W ramach realizowanego grantu Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego wykonano tłumaczenie na polski język migowy informacji o zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – jednostki organizacyjnej Powiatu Koszalińskiego.

Realizacja zadania z zakresu dostępności cyfrowej – zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności podmiotów, wykonana w ramach umowy nr DSG/0060 z dnia 15.11.2022 r. o powierzenie grantu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Koszalińskim –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi.

Wierzymy, że dobra rodzina zastępcza to najlepsza forma pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Daje realną szansę na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Chcesz poświęcić swój czas i dać wsparcie i opiekę dzieciom ? – naprawdę możesz im pomóc. Rozważ  możliwość utworzenia rodziny zastępczej. Centrum udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu. Pamiętaj, że wszystkie Rodziny Zastępcze nie są w powiecie koszalińskim pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Więcej informacji udzieli podczas indywidualnej rozmowy dyrektor PCPR w Koszalinie Ewa Paprocka-Palkowska lub kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Agnieszka Walczak (p. 1.5)

  ZAPRASZAMY !