Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Logo PFRON logo aktywny samorząd logo PCPR

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.
Moduł II:
– od 1 marca do 31 marca 2023 r. (rok akademicki 2022/2023),
– do 10 października 2023 r. (rok akademicki 2023/2024).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Więcej informacji o tym, jak założyć konto w systemie SOW oraz  Profil Zaufany znajduje się na stronie:

System Obsługi Wsparcia (SOW) SOW – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) (odnośniki)

Profil Zaufany Strona główna – Profil zaufany (pz.gov.pl) (odnośniki)

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 •  maksymalna kwota dofinansowania: 70 000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu  niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej –
  8 000 zł,
  •    udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi,
  •    okres karencji: 3 lata,
  •    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  •    dysfunkcja narządu ruchu,
  •    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 •  maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł,
  (w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł),
  •    udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi,
  •    okres karencji: 3 lata,
  •    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  •    dysfunkcja narządu ruchu,
  •    wiek aktywności zawodowej.

Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania: 5 280 zł, (w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł),
 • udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: 3 lata,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • wiek aktywności zawodowej.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4 400 zł,
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: 3 lata,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • Maksymalna kwota dofinansowania :
  – dla osoby niewidomej – 10 000 zł, oraz 16 500 zł na zakup urządzenia brajlowskiego (łącznie 26 500zł),
  – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10 000 zł,
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: 5 lat,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  – dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
  – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,
  – dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł,
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
 • okres karencji: 5 lat.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 zł,
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: 5 lat,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 6 000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • maksymalna kwota dofinansowania:   1 650 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym maksymalna kwota dofinansowania: 17 600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.
 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc , która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania:   3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100 zł
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji
– w zakresie ręki – 13 200 zł,
– przedramienia – 28 600 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 • maksymalna kwota dofinansowania: do 30% od poniższych kwot:
  – w zakresie ręki – 13 200 zł,
  – przedramienia – 28600 zł
  – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
  – na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł,
  – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
  – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł,

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • maksymalna kwota dofinansowania: 8 250 zł,
 • udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 • okres karencji: 3 lata,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)
 • maksymalna kwota dofinansowania: 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa (należy rozumieć jako zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu),
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:

 1. w przypadku modułu I:
 • Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
 • w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
 1. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osoba, która przewód doktorski otworzyła poza studiami  doktoranckimi,

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

W 2023 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  – do 1 100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
  –  do 1 650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,
 2. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON , przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym  dofinansowanie powyżej kwoty 2 200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50 % kosztów opłaty, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

1) do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

2) do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

3) do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.