Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych informuje że:

Więcej „Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego”

Więcej o: Prezentacja materaców i mat ewakuacyjnych

Prezentacja materaców i mat ewakuacyjnych

W dniu 22 listopada 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbył się pokaz wykorzystania materaców i mat ewakuacyjnych przygotowany przez dystrybutora wyrobów w Polsce, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w Żydowie, Parsowie, Nowych Bielicach i Mielnie. Głównym celem spotkania było omówienie i praktyczne wykorzystanie tych produktów.

Przygotowanie leżącego mieszkańca do ewakuacji za pomocą maty znajdującej się na stałe pod materacem łóżka i zsunięcie go w ekstremalnych warunkach ( mały pokoik, dostęp tylko z jednej strony) na podłogę.

Ewakuacja leżącego mieszkańca z zagrożonego obiektu za pomocą maty.

Zabezpieczenie osoby leżącej w materacu ewakuacyjnym.

Transport leżącego mieszkańca za pomocą materaca ewakuacyjnego. W tym przypadku osobę leżącą układamy na materacu, zabezpieczamy i transportujemy.

 

Poniżej link do filmu odnośnie mat ewakuacyjnych w języku polskim ( cena 449 zł):
https://www.youtube.com/watch?v=ZUCEDIXpsvI

Tutaj można obejrzeć film dotyczący materaca ewakuacyjnego w języku angielskim ( 1399 zł ):

https://www.youtube.com/watch?v=0a4PhXlYSx4

Materac ewakuacyjny użycie w szkole

https://www.youtube.com/watch?v=kgVhzDAJyPQ

Więcej o: XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

W dniach od 5 do 8 października 2017r. w Sarbinowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pod hasłem „Zawsze z rodziną”. W konferencji udział wzięło blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów i członków zarządów powiatowych.

Tegoroczne Forum PCPR poświęcone było roli samorządów powiatowych, a zwłaszcza Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, w realizacji zadań pomocy społecznej i systemu wspierania dziecka i rodziny, działającego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poziom merytoryczny wystąpień był bardzo wysoki. Ważnym punktem obrad była też prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, mające na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez PCPR-y i MOPR-y.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowała Wiceprezes Ewa Ważny- SSO w Gdańsku, która wygłosiła wykład pt. „Piecza zastępcza – prawo i praktyka”. W trakcie wystąpienia omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak prawo dziecka do wychowania w rodzinie w prawie międzynarodowym i krajowym; formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską; przesłanki i rzeczywiste przyczyny umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej; kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą, problemy praktyczne i kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie; rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza – rodzaje i problemy orzecznicze; procedury i dobre praktyki w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, obowiązek współpracy wszystkich instytucji; procedury sądowe mające wpływ na długość postępowania w sądzie; postępowanie wykonawcze i ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; problem kontaktów małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną i innymi osobami. Dodatkowo pani sędzia odpowiedziała na wiele pytań zadawanych jej przez uczestników XII Forum dotyczących współpracy z sądami.

Źródło: http://www.sssrwp.pl

Więcej o: Zmiany w standardach DPS

Zmiany w standardach DPS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego standardy w domach pomocy społecznej. 20 listopada br. projekt trafi pod obrady Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania domów pomocy społecznej, wyeliminowanie pojęcia „nowo powstających domów”, co rozwieje wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, ułatwiając w ten sposób działania wojewodów w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie tych jednostek. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano m.in., że w związku z tym, że dom pomocy społecznej powstaje po uzyskaniu  zezwolenia wojewody (w drodze decyzji administracyjnej) każdorazowa zmiana podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej czy też zmiana organizacyjna (np. łączenie domów pomocy społecznej) wymaga wydania odrębnego zezwolenia na prowadzenie domu. Na tym gruncie pojawia się szereg problemów. Czy w takich przypadkach mamy do czynienia z nowo powstającymi domami, czy też nie? Jakie stosować standardy – jak do nowo powstających domów, czy też „łagodniejsze standardy” – jak dla „starych” domów. Problemy w tym zakresie zgłaszali wojewodowie oraz podmioty prowadzące bądź zamierzające prowadzić domy pomocy społecznej w obiektach, w których funkcjonowały już wcześniej takie jednostki.

Szczegółowe rozwiązania przewidują:

  1. nową formę usług i aktywizacji dla mieszkańców, którzy mają problemy z komunikacja werbalną i wobec których może być stosowana komunikacja wspomagająca i alternatywna, odpowiednia do potrzeb danego mieszkańca; formy tej komunikacji mogą być różne, w tym np. język migowy dla osób głuchych od urodzenia;
  2. wprowadzenie przepisu obligującego dom do działań w celu umożliwienia mieszkańcowi charakteryzującemu się zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, zamieszkiwania w pokoju jednoosobowym, o ile warunki w domu na to pozwalają; przepis wprowadza się w celu zwrócenia uwagi na specyficzne potrzeby tej grupy mieszkańców (nie mogą oni przebywać w dużych grupach, wymagają zajęć indywidualnych lub w bardzo małych grupach);
  3. wprowadzenie jednolitego standardu liczby miejsc dotyczącego maksymalnej liczby miejsc dla wszystkich domów pomocy społecznej, jednak z zastosowaniem odstępstw dla domów, które w dniu 31 grudnia 2013 r. (ostateczny termin wdrożenia standardów w domach pomocy społecznej, z zastrzeżeniem domów położonych w budynku albo budynkach, w których w 31 grudnia 2013 r. był prowadzony dom pomocy społecznej, z jednoczesnym ograniczeniem dowolnego zwiększania liczby miejsc ponad stan określony w zezwoleniu wojewody w dniu wejścia w życie projektowanego przepisu (1 lipca 2018 r.);
  4. ujednolicenie standardu w zakresie liczby toalet i łazienek w domach nowo powstających jak i już wcześniej funkcjonujących; likwidacja wymogu posiadania jednej toalety i łazienki w nowo powstających domach oraz zmiana w zakresie standardów dotyczących liczby osób przypadających na jedną łazienkę z pięciu do sześciu; w tej sytuacji minimalny standard dotyczący liczby łazienek i toalet będzie jednakowy dla „starych” i nowych domów pomocy społecznej;
  5. wprowadzenie minimalnego standardu w zakresie wyposażenia toalety i łazienki (co najmniej miska ustępowa, umywalka i prysznic), przy czym przepis ten nie będzie miał zastosowania do domów prowadzonych w budynku lub budynkach, w których w dniu wejścia w życie tego przepisu tj. 1 lipca 2018 r.. prowadzony był dom;
  6. wprowadzenie nowego standardu w zakresie warunków bytowych polegającego na utworzeniu na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi łazienki przystosowanej do kąpieli osób leżących, wyposażonej w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą,  z tym że  przepis ten nie będzie miał zastosowania do domów prowadzonych w budynkach, w których w dniu wejścia w życie tego przepisu  projektowanego rozporządzenia ( 1 lipca 2018 r.) był prowadzony dom;
  7. uwzględnienie w propozycji szkoleniowej dla pracowników  szkolenia w zakresie komunikacji wspomagającej  i alternatywnej.

Źródło: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego