Więcej o: Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON chce nagrodzić Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Ogłaszamy plebiscyt na Lidera 25-lecia. Nagrody honorowe wręczane będą w kategoriach:

 • Dostępność
 • Edukacja
 • Sport
 • Pracodawca
 • Kultura
 • „Złota dziesiątka” (Internauci za pośrednictwem profilu FB Ministerstwa i PFRON będą mogli dokonać swojego wyboru i zagłosować na Liderów 25-lecia.

Termin zgłaszania kandydatur – do 16 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl

Więcej o: Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dnia 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie pod hasłem DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE, odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego inicjatorem oraz organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Partnerami tego wydarzenia byli:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM,
 • Związek Powiatów Polskich,
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznie.

Patronat honorowy nad kongresem objęli:

 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
 • Minister Rodziny, pracy i Polityki Społecznej,
 • Minister Sprawiedliwości,
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dla 13 powiatów i 13 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej za wkład w rozwój opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wśród wyróżnionych znaleźli się Powiat Koszaliński oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Obchodom towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika praw Dziecka. Nie zabrakło także wystąpień światowej sławy naukowców w zakresie opieki nad dziećmi. Niels Peter Rygaard z Danii mówił o budowaniu więzi w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach adopcyjnych. Wykład Chrisa Taylora pisarza, terapeuty, konsultanta poświęcony był wspieraniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Więcej o: Dziecko w pieczy zastępczej – wyzwanie czy problem?

Dziecko w pieczy zastępczej – wyzwanie czy problem?

– to tytuł prezentacji przygotowanej na seminarium przez dyrektora PCPR w Koszalinie Mirosławę Zielony. To syntetycznie ujęty temat wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w kontekście postrzegania i oceny tegoż wychowanka przez inne osoby/ instytucje. W Seminarium uczestniczyli także pracownicy PCPR w Koszalinie: Agnieszka Walczak, Małgorzata Pasieka, Anna Darnielewicz. Dzięki przekazywanym informacjom o potrzebach  i specyfice wychowanków pieczy zastępczej krąg osób mogących skutecznie zrozumieć i wesprzeć dziecko – wychowanka pieczy zastępczej (w tym rodzinnej i instytucjonalnej) wciąż się powiększa.

I Seminarium naukowo-metodyczne odbyło się pod hasłem: „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój”. W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo – metodycznych pod tytułem  „Wychowanie – dylematy i wyzwania” poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Wśród  najważniejszych celów seminarium organizatorzy wyróżnili:

 • Refleksję nad szeroko rozumianą problematyką znaczenia środowisk wychowawczych  w rozwoju człowieka;
 • Przegląd spektrum nowoczesnych działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych  w zakresie poprawy jakości życia człowieka;
 • Wymiana doświadczeń z zakresu wsparcia społecznego, psychologicznego, pedagogicznego.      Organizatorzy wyrażali nadzieję, iż rozpoczęty cykl spotkań naukowo – metodycznych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą problematyką wychowania, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych.

Przygotowane na seminarium materiały, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  w formie monografii naukowej.

Nagranie Radio Plus z dn.7.06.2016r.

Cele i misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest:

dążenie do zapewnienia mieszkańcom powiatu warunków do godnego życia  i rozwoju  poprzez  wspieranie wszelkiej aktywności, informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobów oraz zintegrowany, sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Celem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest:

skuteczne działanie uwzględniające optymalne wykorzystanie zasobów majątkowych i ludzkich w celu realizacji zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie