Spotkanie dyrektorów PCPR z wiceministrem B. Marczukiem

Członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkali się (8.06.2017 r.) w Warszawie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem.

Spotkanie miało charakter roboczy i zorganizowano je z inicjatywy Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. Wiceminister Bartosz Marczuk powitał przedstawicieli jednej z najliczniejszych organizacji pomocy społecznej w Polsce i podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed tą częścią resortu, którą on kieruje, jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, czyli wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i stopniowe ograniczanie działalności instytucjonalnych form pieczy. Podkreślił, że oczekuje wsparcia powiatów w tej priorytetowej sprawie.

Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju, dziękując za spotkanie, podkreślił, że stowarzyszenie PCPR skupia doświadczonych praktyków – reprezentantów z całego kraju. Wskazał, że celem tego spotkania jest przedstawienie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zagadnień i spraw, które, w ocenie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, wymagają przyjrzenia się im i podjęcia działań, mogących poprawić funkcjonowanie krajowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz systemu pieczy zastępczej lub zapobiec w przyszłości pojawianiu się problemów w trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi potrzebującymi wsparcia w najtrudniejszych dla nich sytuacjach.

Przedstawiciele Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” przekazali wiceministrowi i towarzyszącej mu w czasie spotkania Katarzynie Napiórkowskiej – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS pismo oraz zreferowali problemy nurtujące środowisko pomocy społecznej w codziennej pracy.

Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim Barbara Gębala zwróciła uwagę m.in. na brak w części gmin specjalistycznej pracy z rodzinami, którym odebrano dzieci i umieszczono w pieczy zastępczej; na zatrudnianie zbyt małej liczby asystentów rodzin; na nieopracowywanie w części przypadków planów pracy z rodziną oraz na konieczność podjęcia ogólnopolskich skutecznych działań w związku z coraz bardziej widocznym kryzysem rodzinnej pieczy zastępczej.

Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Powiecie Koszalińskim wskazywała m.in. na niepodawanie przez Sądy Rodzinne w postanowieniach o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powodów tego umieszczenia, co znacząco utrudnia Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonanie oceny i ustalenie, czy ustały przyczyny umieszczenia w pieczy; na rozbieżne oceny OPS, ORPZ czy kuratorów rodzinnych dotyczące sytuacji dziecka w pieczy, co często wydłuża pobyt dziecka poza rodzina biologiczną, i podkreśliła że dlatego konieczne jest uczestniczenie kuratorów w ocenach dzieci; na niedoprecyzowane zapisy dotyczące kontynuowania nauki przez usamodzielnianych wychowanków pieczy; na rozbieżne wymogi wobec pełnoletnich wychowanków w procesie usamodzielnienia i tych, którzy pozostają w rodzinie zastępczej; czy na brak ustalenia, kto sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka; na różne interpretacje organów kontroli Urzędów Wojewódzkich np. w sprawie terminu sporządzenia pierwszego planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu wskazywał m.in. na potrzebę nadania dyrektorom PCPR uprawnień strony w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, związanych z pieczą zastępczą; na nieuwzględnianie przez Sądy Rodzinne ocen kandydatów na rodziców zastępczych;  na problem podwójnego finansowania miejsc dla wychowanków pieczy zastępczej umieszczanych w MOW i MOS; na konieczność wyrównania dopłat wojewody do realnych kosztów utrzymania mieszkańca DPS; na problem braku możliwości prawnych wycofania kwalifikacji ORPZ na rodzica zastępczego oraz na problem reprywatyzacji budynków, w których funkcjonują placówki pomocy społecznej i sytemu wspierania rodziny. Wnioskował też o wypracowanie pod egidą MRPiPS procedur działania służb społecznych przy odbiorze dzieci.

Wiceminister Bartosz Marczuk, ustosunkowując się do przedstawionych problemów, część propozycji i uwag uznał za godne rozważenia, z niektórymi polemizował. Naczelnik Katarzyna Napiórkowska stwierdziła, że uwagi i propozycje złożone przez Zarząd OSPiMOPR zostaną wykorzystane przy opracowaniu założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska przedstawiła ciekawe wyniki przeprowadzonego przez siebie ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i problemów z nią związanych. Kompletne opracowanie tych badań wręczyła przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu, oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli też: Arleta Szmigielska dyrektor PCPR we Wrocławiu, Krystyna Wilisowska dyrektor PCPR w Prudniku, Adam Witas dyrektor PCPR w Zawierciu, Rafał Walter dyrektor PCPR w Inowrocławiu oraz Zofia Mielcarek dyrektor PCPR w Krośnie Odrzańskim.