Rada Pomocy Społecznej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie została powołana na członka Rady Pomocy Społecznej IX kadencji przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Do zakresu działania Rady Pomocy Społecznej należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa  w zakresie pomocy społecznej;
  2. przygotowanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej;
  3. przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności;
  4. przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

Gratulujemy Pani Dyrektor
Pracownicy PCPR w Koszalinie