XIV RODZINALIA 2022

24 października 2022r. w Niekłonicach odbył się XIV już festyn integracyjny pn. „Zostań rodziną zastępczą  … każdy zasługuje na rodzinę”.

Honorowymi gośćmi były Rodziny Zastępcze,  Rodzinne Domy Dziecka oraz Ich pociechy.

W imprezie  wzięło udział około 300 osób, w tym 200 uśmiechniętych dzieci i młodzieży.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i powitaniu uczestników cała Powiatowa Rodzina puściła do nieba balony z marzeniami.

Kolejną atrakcją był tort upieczony przez Panią Beatę Jaroszewicz, który pokroił Pan Tomasz Tesmer Wicestarosta Koszaliński z Panią Ewą Paprocką-Palkowską dyrektorem PCPR.

Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs kulinarny. Potrawy były tak smaczne, że jury miało ogromny problemy. Po burzliwych naradach ustalono, że  wszystkie potrawy zajęły egzekwo 1 miejsce.

Pogoda nam dopisała jakkolwiek nie zapowiadało się słonecznie,  ale kto inny jak nie Nasze rodziny zasługują na to co najlepsze? Było pięknie, było super, było wesoło.

Całą imprezę uświetniały klauny „Kulki”.

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Zdjęcie uczestników rodzinaliów

Lokalna Kampania Społeczna „Przemoc boli”

Rysunek serca z napisem przemoc boliKampania społeczna „Przemoc boli” prowadzona jest przez Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Jest ona instrumentem polityki społecznej, która ma na celu informowanie społeczeństwa o możliwości korygowania niepożądanych agresywnych postaw oraz instytucjach świadczących tą pomoc.

Celem głównym kampanii jest „Poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu koszalińskiego, oraz służb
i instytucji na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Celami  szczegółowymi są:

 • Informowanie mieszkańców powiatu koszalińskiego o formach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawierających przełamywanie mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwień jej stosowania, opisujących mechanizmy przemocy w rodzinie oraz jednoznacznie wskazujących na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania
 • promocja metod wychowawczych bez użycia przemocy i informowanie o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę,
 • promocja działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc
 • zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi w zakresie działań o charakterze informacyjnym i profilaktycznym,
 • upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów które skierowane są do mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Osoba do kontaktu: Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253, e – mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

Pobierz “Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf”

Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf – Pobrano 1654 razy – 5,16 MB

Pobierz “PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1696 razy – 4,13 MB

Pobierz “PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1881 razy – 4,45 MB

Pobierz “PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1832 razy – 5,27 MB

Informacja o zajęciach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych

 

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
ks. Jerzy Popiełuszko

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Kontynuacją Programu korekcyjno – edukacyjnego jest Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Dzięki uczestnictwu w Programie już 80 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

 • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
 • czy była interwencja Policji,
 • czy straciłeś rodzinę,
 • czy ktoś postawił warunki,
 • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PRAGRAMU JEST OTWARTY I TRWA CAŁY ROK.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

UWAGA

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINNIE ORAZ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY,
NIE SĄ POZOSTAWIONE BEZ POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje oddziaływania edukacyjne i wspierające dla osób, które ukończyły Program.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Andersa 32

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

 

Zapisy i informacji udziela:

Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,

e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

 

POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczęło realizację Projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2022 – 31 października 2023 r.

Celem działań jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie. Działania są skierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., stanowiących grupę docelową w projekcie. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidulany pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego.

W ramach projektu realizowane zadania:

 • pomoc prawnika,
 • pomoc psychologa i/lub psychoterapeuty,
 • pomoc tłumacza /osoby posługującej się językiem ukraińskim/,
 • pomoc asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • kursy nauki języka polskiego.

Wartość projektu: 185 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 27 825,00 zł oraz Unii Europejskiej 157 675,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 253.

Biuro projektowe: 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Koszalińskiego, zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. W warsztatach szkoleniowych bierze udział 12 osób.

Szkolenie oparte jest na programie szkoleniowym pt. „Rodzina”, który przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkolenia został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 r.

Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

Dzięki Waszej miłości, dzieci rozkwitną, a Wy uratujecie ich dzieciństwo!!!

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

6 czerwca 2022 r.

w godz. 13.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Kwiat makuDzień Rodzicielstwa Zastępczego
30 maja 2022 r.

Dziękujemy Wam za

współpracę, wysiłek, poświęcony czas, to wszystko co robicie
każdego dnia dla dzieci, które macie pod swoją opieką.
Dziękujemy za trud i poświęcenie.
Wyrażamy szczery podziw dla Waszej empatii,
odwagi i odpowiedzialności.
Życzymy siły i wytrwałości
oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tej ważnej roli,
a dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ewa Paprocka-Palkowska wraz z Pracownikami

Zaproszenie dyżuru 2022.05.20 Biesiekierz

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIESIEKIERZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
20 maja 2022 r.
w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-039 Biesiekierz 13

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Zapraszamy do domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Koszalińskiego

Na terenie Powiatu Koszalińskiego funkcjonują Domy dla:

 1. osób przewlekle somatycznie chorych (w Mielnie, w Parsowie, w Cetuniu)
 2. osób przewlekle psychicznie chorych (w Żydowie)
 3. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ( w Nowych Bielicach)
 4. dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie ( w Bobolicach)

Wszystkie  Domy spełniają standardy wymagane przepisami oraz nadzorowane są przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz Powiat Koszaliński.

W chwili obecnej nie ma okresu oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej  bez zbędnej zwłoki są umieszczane w wybranym Domu.

Szczegółowe informacje:

e-mail: darnielewicz@powiat.koszalin.pl;

e-mail: waldemar.maniak@powiat.koszalin.pl ;

SERDECZNIE ZAPRASZAMY