Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informujemy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2021 r.

O dofinansowanie ze środków PFRON  mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek do pobrania: www.pcprkoszalin.pl lub www.pcpr.powiat.koszalin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-223/222

Więcej o: Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Informujemy, że obowiązek zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunów, określony §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) został uchylony.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanych ze środków PFRON.

Zakazu, o którym mowa nie stosuje się  do turnusów, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

Więcej o: Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od pracy

 Zarządzenie Nr   12 /2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

  • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r.(sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MIROSŁAWA ZIELONY
DYREKTOR

Więcej o: Nivea

Nivea

W dniu 28 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pozyskało darowiznę w postaci 696 sztuk, 400 mi kremów NIVEA, wartości blisko czternastu tysięcy złotych, od firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Darowiznę przekazano dla 6 Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim. Kremów wystarczy dla wszystkich mieszkańców naszych placówek opiekuńczych, w imieniu których mówimy darczyńcy – „DZIĘKUJEMY”

Centrum wsparcia i integracji

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu ,,Centrum Wsparcia Integracji’’ współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt został skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cudzoziemcy będą mogli skorzystać z porad prawnika, pomocy psychologa  i tłumacza. W ramach projektu będą mogli uczyć się języka polskiego, zostanie przybliżona im nasza kultura i tradycje polskie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się po numerem telefonu: +48 539 677 733.

Więcej o: Bo każdy chce mieć dom

Bo każdy chce mieć dom

Bo każdy chce mieć dom ….

W miesiącu wrześniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie pieczy zastępczej, zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. W warsztatach szkoleniowych brało udział 18 osób, z czego 17 kandydatów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.

Szkolenie oparte jest na programie szkoleniowym pn. „Rodzina”, który przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkolenia został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 r.

Warty podkreślenia jest fakt, że szkolenie jest obowiązkowe i bezpłatne dla osób, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

Więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III do dnia 15 października 2020r.

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystapienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020r. do dnia 15 października 2020r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Więcej o: Projekt „Razem dla DPS”

Projekt „Razem dla DPS”

W dniu 10.08.2020 r. nasi Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie podpisali umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Tym razem do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 809 475,00 zł, z czego ze środków UE  1 525 025,00 zł, ze środków budżetu państwa 284 449,47 zł. Poszczególne domy otrzymały:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 291 450,00 zł;
  2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 277 550,00 zł;
  3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 264 625,00 zł;
  4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 493 000,00 zł;
  5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 482 850,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia. Część środków zostało przeznaczonych na zapewnienie kadrze domów tzw. miejsc „wytchnieniowych” (noclegi poza miejscem zamieszkania).

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

 

 

Więcej o: Kierunek: sukces!

Kierunek: sukces!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pozyskało w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” ze środków europejskich oraz krajowych aż 524 054,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej, W ramach projektu Rodziny z terenu powiatu koszalińskiego otrzymają:

– 124 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem;
– 16 telewizorów 55”;
– 32 urządzenia wielofunkcyjne;
– 2 projektory;
– środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk);
– specjalistyczne programy dla osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję że sprzęt i inne otrzymane prze Rodziny i dzieci urządzenia przyczynią się do sprawnego i systematycznego pozyskiwania wiedzy w dobie pandemii i reżimu sanitarnego. Sprzęt jest własnością powiatu koszalińskiego i w drodze użyczenia trafi do rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzinom i dzieciom życzymy samych sukcesów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy!!!

Więcej o: Razem dla DPS

Razem dla DPS

W dniu 10 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Razem dla DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla naszych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Parsowie, Mielnie, Żydowie i w Nowych Bielicach. Umowa została podpisana przez Starostę Mariana Hermanowicza i Wicestarostę Tomasza Tesmera w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Przyznane dofinansowanie ma na celu wspomóc nasze jednostki w trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi 1 809 475 zł.