21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

logo PCPR

Zarządzenie Nr   8 / 2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w zamian wyznaczam dzień 15 czerwca 2019 r. dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania