Zgodnie z zadaniami określonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie – działanie 3.1.2. PCPR w Koszalinie opracował  informator  zawierający dane teleadresowe  instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

Pobierz informator