I posiedzenie Zespołu ds. opracowania programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

W dniu 15 czerwca 2016 r. w siedzibie ROPS odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego Zarządzeniem nr 66/2016 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zespół będzie pracował w składzie:

 1. Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący Zespołu,
 2. Magdalena Kochan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Andrzej Niedzielski – Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
 4. Marek Czyński – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego,
 5. Teresa Żółkowska – przedstawicielka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
 6. Bogdan Wankiewicz – Starosta Powiatu Wałeckiego,
 7. Barbara Jaskierska – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie,
 8. Andrzej Kowalczyk – Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych,
 9. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie,
 10. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie,
 11. Przemysław Momot – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie,
 12. Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 13. Dorota Beik – przedstawicielka Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy nr 2 w Szczecinie,
 14. Lilianna Korzeniewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu,
 15. Katarzyna Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,
 16. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie,
 17. Błażej Sokołowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” z Gudowa,
 18. Irena Wawreszuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego,
 19. Beata Chomińska – Kierownik Biura Integracji Społecznej w ROPS,
 20. Malwina Kozera – Lesner – Główny specjalista w ROPS,
 21. Marta Szczucka – Inspektor w ROPS.

Spotkanie, prowadzone przez Marcina Kowalskiego – Przewodniczącego Zespołu, odbyło się zgodnie z wcześniej zaproponowanym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wręczenie aktów powołania,
 3. Przedstawienie członków Zespołu.
 4. Omówienie kontekstu prawnego i strategicznego Programu,
 5. Przyjęcie założeń organizacyjnych Zespołu, w tym harmonogramu pracy,
 6. Wprowadzenie do diagnozy problemu/potrzeb w kontekście Programu,
 7. Dyskusja.

Zgodnie z intencją Marszałka Województwa wyrażoną w zarządzeniu, Członkowie Zespołu postanowili,  że kolejne spotkania Zespołu będą miały charakter otwarty i będą mogły uczestniczyć w nich, jako głos doradczy, także osoby związane z tematyką niepełnosprawności spoza składu zespołu. Formuła ta, w połączeniu z szeroką reprezentacją środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w samym składzie Zespołu, jest praktycznym wyrazem idei partycypacji i umożliwia dostosowanie założeń programowych do realnych problemów i potrzeb ON w regionie.

Następne spotkanie zaplanowano  na 12 lipca br. godz. 10:00. Odbędzie się ono w siedzibie ROPS i będzie poświęcone analizie danych zastanych dotyczących osób niepełnosprawnych i systemu wsparcia dla nich w województwie. Udział w spotkaniu osób spoza składu zespołu, z głosem doradczym, możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu imiennym na adres mszczucka@wzp.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 5.07.2016 r.