Dziecko w pieczy zastępczej – wyzwanie czy problem?

– to tytuł prezentacji przygotowanej na seminarium przez dyrektora PCPR w Koszalinie Mirosławę Zielony. To syntetycznie ujęty temat wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w kontekście postrzegania i oceny tegoż wychowanka przez inne osoby/ instytucje. W Seminarium uczestniczyli także pracownicy PCPR w Koszalinie: Agnieszka Walczak, Małgorzata Pasieka, Anna Darnielewicz. Dzięki przekazywanym informacjom o potrzebach  i specyfice wychowanków pieczy zastępczej krąg osób mogących skutecznie zrozumieć i wesprzeć dziecko – wychowanka pieczy zastępczej (w tym rodzinnej i instytucjonalnej) wciąż się powiększa.

I Seminarium naukowo-metodyczne odbyło się pod hasłem: „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój”. W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo – metodycznych pod tytułem  „Wychowanie – dylematy i wyzwania” poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Wśród  najważniejszych celów seminarium organizatorzy wyróżnili:

  • Refleksję nad szeroko rozumianą problematyką znaczenia środowisk wychowawczych  w rozwoju człowieka;
  • Przegląd spektrum nowoczesnych działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych  w zakresie poprawy jakości życia człowieka;
  • Wymiana doświadczeń z zakresu wsparcia społecznego, psychologicznego, pedagogicznego.      Organizatorzy wyrażali nadzieję, iż rozpoczęty cykl spotkań naukowo – metodycznych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą problematyką wychowania, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych.

Przygotowane na seminarium materiały, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  w formie monografii naukowej.

Nagranie Radio Plus z dn.7.06.2016r.