Do podstawowych zadań Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny należy w szczególności :

 1. tworzenie i wdrażanie programów / projektów z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej,
 2. przygotowywanie, realizacja i monitoring zadań wynikających
  z Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny,
 3. przygotowanie, realizacja i monitoring zadań wynikających z Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim,
 4. przygotowywanie, realizacja i monitoring zadań wynikających
  z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 5. tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Zespół ds. pieczy zastępczej

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD,
 2. kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD,
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD,
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wystawianie zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 5. przygotowywanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących RDD szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,
 6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących RDD pomocy wolontariuszy,
 8. współpraca ze środowiskiem lokalnym – w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i instytucjami oświatowymi, pomiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
  z organizacjami społecznymi.
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
  w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie jej do sądu,
 11. dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej,
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia RDD, a także wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 13. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym RDD poradnictwa, które ma na celu zachowanie
  i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 14. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach
  z uregulowaną sytuacją prawną,
 15. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący RDD okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 16. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 17. zapewnienie pomocy prawnej rodzinom zastępczym albo prowadzącym RDD w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 18. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD, planu pomocy dziecku,
 19. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 20. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 21. przygotowanie corocznego sprawozdania z działalności PCPR składanego organom Powiatu,
 22. udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom,
 23. przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej,
 24. opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 25. przygotowywanie dokumentów do pozwu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 26. opiniowanie czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego RDD nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia RDD,
 28. prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzących RDD,
 29. współpraca z Zespołem ds. Świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz zmiany w sytuacji rodziny
  i dziecka,
 30. organizowanie pracy Zespołów ds. okresowej oceny dziecka
  i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 31. sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i przekazanie jej do sądu,
 32. sporządzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD,
 33. sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka,
 34. sporządzanie opinii dotyczących kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,
 35. sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie,
 36. sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,
 37. sporządzanie opinii o możliwości nie umieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa,
 38. przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu dokumentacji oraz informacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 39. wspieranie dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek instytucjonalnych,
 40. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych, oraz usamodzielnianych wychowanków, na zlecenie innych uprawnionych podmiotów,
 41. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 42. wspieranie rodzin w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Zespół ds. świadczeń i poradnictwa specjalistycznego

 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy pieniężnej przewidzianej przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia usług w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej ustalania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo –wychowawczych,
 • prowadzenie ewidencji osób oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 • organizowanie i prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
 • doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej
  i pracowników socjalnych,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu,
 • sporządzanie porozumień między powiatami dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska i zakłady poprawcze,
 • prowadzenie poradnictwa rodzinnego,
 • realizacja programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc,
 • podejmowanie działań interwencyjnych,
 • prowadzenie BIP.

Dział tworzą:

 • Kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny – Katarzyna Oryszewska, pokój 216, tel. 94 71 40 216
 • Główny specjalista – Anna Darnielewicz, pokój 224, tel. 94 71 40 224 (domy pomocy społecznej)
 • Starszy pracownik socjalny – Janusz Machała, pokój 211, tel. 94 71 40 211
 • Starszy specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Walczak – pokój 210, tel. 94 71 40 210
 • Pracownik socjalny – Katarzyna Gądek, pokój 225, tel. 94 71 40 225
 • Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Maria Ignasiak, pokój 213, tel. 94 71 40 213
 • Inspektor – Małgorzata Pasieka, pokój 226, tel. 94 71 40 226
 • Podinspektor – Aleksandra Kaczorowska, pokój 226, tel. 94 71 40226
 • Podinspektor – Radosław Płoszaj, pokój 224, tel. 94 71 40 224
 • Pomoc administracyjna – Lidia Durek, pokój 212, tel. 94 71 40 212