Do podstawowych zadań Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (RSON) należy :

 1. opracowywanie, przedstawianie i udostępnianie planów zadań z prowadzonej działalności,
 2. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON,
 6. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,
 7. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i jednostkom prawnym ze środków PFRON,
 8. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON,
 9. sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości i opracowań statystycznych dotyczących pracy Zespołu,
 10. prowadzenie za pośrednictwem mediów promowania działań Zespołu,
 11. prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 13. tworzenie i wdrażanie programów dla osób niepełnosprawnych,
 14. kontrola prawidłowości wykorzystania środków PFRON,
 15. realizacja i koordynacja zadań wynikających z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 16. prowadzenie spraw związanych z działalnością Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 17. realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
 18. prowadzenie i realizacja zada wynikających z programu „Wyrównywanie różnic między regionami” Obszar D,
 19. współpraca z Gminą Miasto Koszalin – MOPS w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w WTZ Nr 1 i Nr 2 prowadzonych przez polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.

Dział tworzą:

Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – Anna Wyszyńska, pokój 223, tel. 94 71 40 223

Starszy specjalista – Karolina Szaranek, pokój 222, tel. 94 71 40  222

Pomoc administracyjna – Marcin Prusinowski, pokój 218, tel. 71 40 251