Do podstawowych zadań Działu Administracji i Kadr (AK) należy w szczególności :

 1. prowadzenie sekretariatu PCPR,
 2. prowadzenie punktu informacyjnego PCPR,
 3. przygotowywanie i ewidencjonowanie bieżącej korespondencji PCPR,
 4. wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 5. prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień,
 6. prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania Działów,
 7. zabezpieczenie i przestrzeganie praw autorskich oraz ochrony danych osobowych,
 8. prowadzenie rejestru pieczęci korespondencyjnych i popisowych,
 9. gromadzenie i przechowywanie wszelkich materiałów prasowych
  i innych dokumentów opracowywanych w związku z kontaktami mediami,
 10. prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
 11. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 12. prowadzenie rejestru zarządzeń oraz poleceń Dyrektora,
 13. prowadzenie zbiorczej ewidencji zawieranych umów,
 14. przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych tj. statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
 15. nadzór nad dyscypliną oraz czasem pracy,
 16. organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników,
 17. organizowanie wyjazdów służbowych oraz ich ewidencjonowanie,
 18. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych, prowadzenie stosownych rejestrów,
 19. nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w PCPR tajemnicy państwowej i służbowej,
 20. planowanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt biurowy, urządzenia i materiały biurowe na podstawie zapotrzebowania komórek organizacyjnych.

 

Zespół tworzą:

Starszy inspektor – Małgorzata Węgrzyn p. 217, tel. 94 71-40-217

e-mail: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Kierowca – Dariusz Niemczuk