Więcej o: Wizyta młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie

Wizyta młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie

W dniu 26 lutego 2020 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, przybyła do Starostwa Powiatowego w Koszalinie i z bliska mogła poznać funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Panią Mirosławę Zielony struktury  organizacyjnej oraz podstawowych  zadań własnych  realizowanych przez PCPR. Młodzież uzyskała informację,  jak ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. O roli rodziny w uczeniu dzieci miłości, o jej szczególnej roli w życiu każdego dziecka, w budzeniu i rozwijaniu empatii, akceptacji i szczerości w domu, szkole czy pracy. Wskazała uczniom, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywają rodziny oraz rodzice, bez względu czy są to rodzice biologiczni czy zastępczy.

Dyrektor Mirosława Zielony wyjaśniła ile zależy od form i metod kształtowania właściwych wzorców dla funkcjonowania własnej rodziny, rodziny pełnej radości, szczęścia i poszanowania jej członków w sytuacjach, a szczególnie gdy dziecko, doświadczone brakiem rodziny biologicznej, w nowej rodzinie zastępczej, będzie uczyło się poprzez naśladowanie właściwych postaw, a dobre doświadczenia życia rodzinnego wpłyną na proces prawidłowego rozwoju psychicznego i dadzą pozytywne wzorce dla jego własnych postaw oraz zachowań w dorosłym życiu.

Młodzież odwiedzając poszczególne działy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie miała okazję dowiedzieć się czym w praktyce zajmuje się powiatowa jednostka pomocy społecznej oraz możliwość zobaczenia z bliska pracy urzędnika – pracownika socjalnego, czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dla uczniów taka forma zajęć lekcyjnych, to jedna z możliwości poznania struktur oraz podstawowych informacji o funkcjonowaniu i zadaniach jednostek pomocy społecznej.

Na zakończenie młodzież odwiedziła Starostę Koszalińskiego – Pana Mariana Hermanowicza oraz Wicestarostę Koszalińskiego – Pana Tomasza Tesmera, którzy w kilku słowach poinformowali uczniów o funkcjonowaniu samorządu powiatowego.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie z

Więcej o: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Koszalin, dnia 27 lutego 2020 roku
1101.1.2020.MW

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada:

 1. poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.:
  – dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  – dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne lub
  – dyplom ukończenia przed 1 stycznia 2007 roku wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub
  – dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008 roku tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Preferowane cechy osobowościowe:

 1. Sumienność, dokładność,
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy,
 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 5. Kreatywność,
 6. Komunikatywność,
 7. Otwartość na nowe wyzwania

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. Znajomość specyfiki samorządu terytorialnego,
 3. Znajomość przepisów KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i na wniosek uprawnionych instytucji,
 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu w tym w zakresie pieczy zastępczej,
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,
 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Listy motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nieurzędniczym -pracownik socjalny (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji .

Osoby zainteresowane mogą przesłać komplet dokumentów w terminie do 7 marca 2020 roku   na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin lub dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (pokój 217).

Wszelkich informacji udziela Dział Administracji i Kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pod numerem telefonu 94 71 40 217.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Złożone dokumenty nie będę odsyłane –zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Koszalinie
Mirosława Zielony

Więcej o: Kongres profesji i zawodów pomocowych – Politechnika Warszawska, 25 lutego 2020 r

Kongres profesji i zawodów pomocowych – Politechnika Warszawska, 25 lutego 2020 r

Sesja plenarna -wystąpienie Mirosławy ZielonySesja plenarna -wystąpienie Mirosławy Zielony

Ponad 600  uczestników – reprezentantów szeroko pojętych zawodów pomocowych zebrało się w przepięknej scenerii Politechniki Warszawskiej na pierwszym na takim szczeblu w Polsce Kongresie Zawodów Pomocowych.

 • Kongres poprzedzony był przeprowadzanymi w pięciu obszarach tematycznych sesjach panelowych z udziałem obserwatorów – praktyków i teoretyków. Moderatorem sesji poświęconej opiece i wychowaniu była – wspólnie z dyrektorem Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP panią  Grażyną Wereszczyńską – Mirosława Zielony (wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie)

Po tematycznych dyskusjach panelowych – już na sesji plenarnej moderatorzy dzielili się wypracowanymi wnioskami z uczestnikami Kongresu.

Uczestnikami dyskusji plenarnej  byli przedstawiciele świata nauki i praktyki:

 • dr Marcin Boryczko – Komisarz Praw Człowieka International Federation
  of Social Workers);
 • Renata Mizerska – Przewodnicząca Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii;
 • dr hab. Bohdan Skrzypczak – Prezes Zarządu Centrum Wspierania Aktywności
  Lokalnej CAL;
 • dr hab. Piotr Szukalski – członek Narodowej Rady Rozwoju;
 • Mirosława Zielony, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dyrektor PCPR w Koszalinie

Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i Minister RPiPS Marleny Maląg

Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i Minister RPiPS Marleny Maląg

– Warto rozważyć stworzenie ustawy o działalności pomocowej, która zarysowałaby ramy działania wszystkich zawodów i profesji pomocowych – zaproponował Prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, zorganizowanego na Politechnice Warszawskiej. Dodał, że można też rozważyć powołanie rady profesji i zawodów pomocowych, jako dobrowolnej, otwartej formy samorządu, która wzmocni znaczenie  poprawi funkcjonowanie osób, świadczących pomoc innym ludziom.

Jednym z najważniejszych wniosków wypracowanych podczas Kongresu było wzmocnienie zawodów pomocowych i położenie dużego nacisku na interdyscyplinarną współpracę zarówno pionową(gmina-powiat -województwo – poziom centralny) jak i te w swoim najbliższym środowisku – wszystko by skuteczniej wspierać i pomagać. Cieszy dostrzeżenie w systemie pomagania istotnej roli powiatów- Powiatowych Centrów Pomoc Rodzinie. Warto podkreślić, że w Kongresie uczestniczyła sina reprezentacja naszego regionu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ,powiat koszaliński, szczecinecki, kołobrzeski, miasto-gmina Koszalin, gmina Sianów).

Relacja z Konferencji w Belwederze

Dzień wcześniej (24 lutego 2020 r) w Belwederze odbyła się Konferencja pod nazwą: Praktyki Pmocowe w Polsce. Metodyka-środowiska zawodowe- profesjonalizacja skupiająca przedstawicieli nauki ze środowisk uniwersyteckich. Wywiązała się żarliwa dyskusja,  w której jako przedstawiciele PCPR również zabraliśmy głos podkreślając uniwersalność rozwiązań pomocowych w powiecie. Wartością dodaną Konferencji była możliwość zwiedzania Belwederu:

mz

Więcej o: Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

logo - system obsługi wsparcia

O dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można od 1 stycznia wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.

Od marca będą również przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu

https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
 • Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Pełna informacja dotycząca zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków w tym na temat rejestracji i funkcjonowania systemu znajduje się na stronie PFRON

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomiona została infolinia dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9 00 -17 00.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.

Więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Logo stowarzyszenia SPES

Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Logo stowarzyszenia SPES Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Pobierz “Stypendia-SPES-informacje-2020.pdf” Stypendia-SPES-informacje-2020.pdf – Pobrano 53 razy – 501 KB

Plakat stypendia dla dzieci w ciężkim stanie fizycznym

Więcej o: Zobacz Lepszą Przyszłość

Zobacz Lepszą Przyszłość

Na przełomie 2019/2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wzięło udział w ogólnopolskim programie profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży „ Zobacz lepszą Przyszłość” organizatorem byli: Grupa Essilor Polska, fundacja Vision for Life oraz fundacja Polki Mogą Wszystko. Celem programu było wyposażenie dzieci i młodzieży w bezpłatne okulary. W programie wzięło udział trzydzieści czworo dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu koszalińskiego.

Kilkanaście par okularów otwartych etui